Auktionsvillkor


Villkor för budgivare
Angivna priser är minimipriser. Angivet bud är bindande. Äganderätten till inropat objekt övergår först till köparen sedan full likvid erlagts. Likvid för inropat objekt erlägges kontant vid personlig avhämtning, antingen i auktionslokalen eller i vår butik. I övrigt per postförskott som tillställes köparen efter auktionen.

Fasta höjningar tillämpas vid auktionen:
  * 50 kr - 500 kr med 10 kr
  * 500 kr - 1000 kr med 50 kr
  * 1000 kr - 5000 kr med 100 kr
  * 5000 kr - 10000 kr med 200 kr
  * 10000 kr - med 500 kr

Objektets beskrivning göres med största omsorg, utan att dock göra anspråk på att vara fullständig eller uttömmande.

Reklamation av objekt med på fotot synliga felaktigheter kan inte godtagas.
Reklamation av inköpt objekt skall meddelas auktionären inom skälig tid efter leverans. Såsom skälig tid räknas normalt två veckor. I särskilda fall, t ex för anskaffande av expertutlåtande, kan reklamationstiden förlängas. I sådant fall skall köparen underrätta auktionären utan dröjsmål. Reklamation godtages endast om objektet återlämnas i oförändrat skick och avviker från beskrivning i auktionskatalogen och felet ej är av ringa betydelse. Reklamationer av samlingar och partier beaktas endast om objektet väsentligt avviker från katalogbeskrivningen. Vid godkänd reklamation äger köparen återfå erlagd likvid inklusive provision. Eventuell intyskostnad ersättes om så överenskommits med auktionären före intygets anskaffande.
Utsändandet av objekten sker snarast efter auktionen.

OBS! På försäljningspriset uttages av köparen till auktionären 16% + moms i provision. Även för utländska köpare. Vid postbefordran tillkommer Postens porto och försäkringsavgifter.


Information till skriftliga budgivare
Ett skriftligt bud bevakas av oss på för köparen förmånligaste sätt. Vid flera skriftliga bud bjuder vi näst högsta bud + höjningen, för den person som angivit det högsta budet.

Exempel: Utrop 100 kr, bud 130 kr och 200 kr. Budgivningen börjar då på 140 kr. Skulle i det angivna exemplet, endast ett bud på 200 kr föreligga, börjar budgivningen på 100 kr. Skulle sedan någon i salen bjuda, så bjuder vi med höjningen på 10 kr upp till högst 200 kr för den skriftliga budgivaren. Vid två eller flera lika skriftliga bud, gäller det först inkomna. Sänd därför in ert auktionsuppdrag i god tid.

Observera att underbud accepteras ej.

Ovanstående förfaringssätt medför att Ni som högsta budgivare alltid erhåller objektet till förmånligast pris.


Villkor för inlämnare
Alla våra auktioner är offentliga, och våra kataloger skickas ut till seriösa och intresserade personer.
Ni kan lämna in Ert material vid ett personligt besök i vår affär eller skicka in det till oss per post. Vi mottager allt filatelistiskt material, d v s klassiska märken, brev, vykort samt samlingar och partier. Även mynt är av stort intresse. Om det gäller stora samlingar eller partier och Ni vill att vi skall värdera det, så åtager vi oss detta kostnadsfritt om materialet säljs på vår auktion. Om inte så beräknas ett arvode på 3 % av värderingen, dock lägst 1000:-, plus ev. resekostnader (statliga normer). De priser som anges i vår katalog är minipriser. Vi accepterar ej underbud.

OBS! Osålda objekt kan eventuellt säljas efter auktionen till något lägre pris.

Den provision som vi uttager av inlämnaren är 16 % + moms på försålt material som understiger 15.000:-, 12,5 % + moms på försålt material som överstiger 15.000:-. Vi tar inte ut någon avgift för osålt material. Den enda avgift som kan tillkomma är returporto vid ev. retur av osålt material.

Den inlämnare som vill dra tillbaka ett inlämnat objekt innan auktionen och som redan är värderat, har beskrivits eller tryckts i katalogen kommer att få betala en viss provision.
För objekt som har värderats och beskrivits, uttages en inlämningsprovision på 12,5-16% av utropspriset + moms. För objekt som återtages och som redan finns med i utskickad katalog uttages en provision på 28,5-32% av utropspriset + moms.

När det gäller utropspriserna så sätts dom av oss, men givetvis kan Ni komma med förslag. Vi säljer materialet i June Frimärkens namn – alltså full diskretion för inlämnaren.

Lägsta utrop per objekt är 250:-

Inlämnat material är stöld och brandförsäkrat i Försäkringsbolaget Skandia. Redovisningen för försålt material sker snarast dock senast 8-9 veckor efter auktionen. Med hopp om att snart får höra från Er som inlämnare.

Med filatelistiska hälsningar


Roy Gustavsson och Sören Olsson


HEM | AUKTION

©1997-2011: June Frimärken